Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

 

Leder prosjektstyring

Avinor planlegger store investeringsprosjekter de nærmeste årene innenfor bygg og anlegg. Enheten Utbygging har det overordnede ansvaret for gjennomføring av alle bygg- og infrastrukturprosjekter i konsernet. Avdelingen er en del av Drift og Infrastruktur, som er en divisjon i konsernet.

For å videreutvikle enheten skal det etableres en seksjon for prosjektstyring, og vi søker leder for seksjonen.

Som leder av avdelingens seksjon for prosjektstyring har du ansvaret for å utvikle, etablere og følge opp enhetens prosjektstyringsrutiner system for estimering av kostnader og fremdrift for prosjektene enheten har ansvaret for.

Enheten skal utarbeide, oppdatere og ivareta felles styringssystem for prosjektene – herunder felles styringssystem og felles retningslinjer for estimering innenfor kost og fremdrift av prosjektene. Seksjonen skal beskrive og sikre at enheten har nødvendige systemer for sin virksomhetsstyring og prosjektstyring – herunder et felles prosjektstyringssystem innenfor kost og fremdrift. 

Seksjonen skal følge opp og sikre at planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av prosjektstyringsarbeidet i det enkelte prosjekt i enhetens prosjektportefølje skjer på en forsvarlig måte og i henhold til krav gitt i lover, forskrifter, Avinors styringssystem og egne rutiner. 

Videre skal seksjonen utarbeide og følge opp enhetens driftsbudsjett. Seksjonen er prosjektenhetens fagansvarlig innenfor sitt fagområde og skal påse at nødvendige erfarings- og læringsprosesser internt mellom prosjektene ivaretas og skal være en faglig støtte til det enkelte prosjekt og prosjektenhetens ledelse. Seksjonen skal ivareta nødvendig kommunikasjon med øvrige enheter i Avinor, spesielt sentral stab, innenfor sitt fagfelt. 

Seksjonen er ansvarlig for å sikre at det utarbeides månedlig rapportering fra det enkelte prosjekt i tråd med retningslinjene og er ansvarlig for å utarbeide en månedlig rapport for enheten. 

Seksjonen innehar personalansvaret for alle prosjektcontrollere i enheten og bemanner prosjektene etter nærmere avtale med prosjektene og i samarbeid med prosjektkontoret. 

Seksjonen er en stabsenhet i enheten og seksjonslederen deltar i enhetens ledergruppe og rapporterer til prosjekt- og utbyggingsdirektør. 

Ansvar og oppgaver

 • Etablere og lede seksjonen.
 • Utarbeide og holde vedlike nødvendige prosjektstyrings- og estimeringsprosedyrer herunder enhetens retningslinjer for prosjektstyring.
 • Etablere og drive nødvendige felles prosjektstyringsverktøy innenfor kost, fremdrift og estimering og samstemme dette med Avinors økonomisystem.
 • Etablere erfaringstall fra gjennomførte og pågående prosjekter for bruk i estimering av fremtidige prosjekter.
 • Utarbeide KPI’er for enheten og bistå enhetens leder i arbeidet med å utvikle enheten og utarbeide årlige virksomhetsplaner.
 • Utarbeide maler for månedsrapporter og påse at det utarbeides månedlige rapporter fra alle prosjektene og utarbeide en overordnet månedsrapport for enheten.
 • Følge opp og påse at prosjektene styres i tråd med lover, forskrifter, Avinors styringssystem og egne retningslinjer.
 • Etablere gode rutiner for bemanning av prosjektene i samarbeid med prosjektkontoret.
 • Etablere og overvåke nødvendige fullmaktmatrise for enheten og prosjektene.
 • Utarbeide nødvendig strategier for og gjennomføre nødvendig kompetanseutvikling innenfor sitt fagfelt og i samarbeid med prosjektkontoret.
 • Inneha personalansvaret for seksjonens ansatte.
 • Stillingens ansvarsområde kan justeres etter behov.

Bakgrunn

 • Bred erfaring med prosjektstyring og virksomhetsstyring i store virksomheter.
 • Erfaring fra offentlig byggherrevirksomhet – gjerne innen samferdselsprosjekter
 • Erfaring med personalledelse.
 • Høyere utdannelse, på masternivå, innen økonomi / prosjektstyring.

Personlige egenskaper

 • Åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert
 • Gode lederegenskaper
 • Etterlever verdier som integritet, respekt og likeverd
 • Strukturert, ryddig og lojal til beslutninger
 • God motivator
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig

Betingelser

 • Konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde
 • Arbeidssted er Oslo Lufthavn Gardermoen.
 • Stillingen innebærer noe reisevirksomhet

Kontakt

Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Øystein Malme, tlf. 404 03 554.

Søknad til stillingen gjøres her senest 02.10.2017.

 

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring, jfr. offentleglova § 25.