Frivilligheten har en unik plass i Norge. Vi snakker mye om dugnadsånden, som innebærer at vi gjør et arbeid ulønnet, utført i fellesskap, med en betydning for fellesskapet eller for enkeltpersoner.

Hva bør du tenke på når du skal rekruttere til frivillige organisasjoner

Det kan være snakk om vårrengjøring, kioskvakt for idrettslaget eller å påta seg forskjellige verv for en forening man bryr seg om, som for eksempel Røde Kors og Natteravnene. De aller fleste lokalpolitikere i vårt lange land har et ulønnet verv og er dermed også en del av det frivillige dugnadsarbeidet.

Ordet "dugnad" ble våren 2004 kåret til Norges nasjonalord i en avstemning blant NRKs lyttere.

I 2020 tallfestet SSB verdien av frivillig arbeid i Norge til 78 milliarder kroner, noe som utgjør 142.000 årsverk. Det forteller oss mye om viktigheten av frivillig innsats og bidraget til norsk økonomi. Frivillighet Norge har i en undersøkelse kartlagt hva som motiverer til frivillighet. 

Disse motivasjonsfaktorene har vist seg å være stabile over tid, og er de samme som er blitt oppgitt i tidligere Frivillighetsbarometer.

Frivillighet representerer for mange et samfunnsengasjement, noe meningsfylt og en mulighet til å utvikle og bygge relasjoner. Som kultursjef i Nannestad kommune fikk jeg oppleve det nære samarbeidet med den lokale frivilligheten, hvor vi formaliserte samarbeidet gjennom avtaler med kulturrådet og idrettsrådet. I tillegg var det et tett samarbeid med Frivilligsentralen, som er en viktig ressurs vi finner i de fleste av landets kommuner.

En brobygger med myk og verdibasert ledelse

Når en skal samarbeide og lede frivillige er det viktig å ta i bruk det som kalles for myk ledelse. Det er altså ikke det vi forbinder med tradisjonell ledelse, med både styringsrett, tilrettelegging eller medvirkningsplikt etter arbeidsmiljøloven. Her handler det om å utøve ledelse som gjør at frivillige ønsker å bli med på arbeidet – i realiteten oppmuntre til dugnadsånden.

Denne formen for verdibasert ledelse innebærer fleksible løsninger, og baseres i stor grad på gjensidig forståelse og tillit i relasjonene – som ofte skapes gjennom lederens atferd og sosiale relasjoner. Det er lederens atferd som er avgjørende for hvilken kultur og resultater som skapes i organisasjonen. Verdier og visjoner blir verdiløse om de ikke følges opp av atferd. Vi kan gjerne si at lederne innen frivillighet er drevet av et kall, de er ildsjelene som ønsker å hjelpe andre og jobbe for noe som er større enn de selv.

I rekrutteringsarbeidet ser vi med andre ord etter ledere som er i stand til å motivere til samarbeid ved å synliggjøre muligheter for å kombinere mål og oppnå felles nytte. Dette innebærer å invitere frivillige inn, motivere dem, skape arenaer for samhandling og legge til rette for gode prosesser.

I stor grad vil en leder innenfor frivillighet kunne beskrives som en brobygger – en som sørger for at oppgavene løses gjennom en relasjonsorientert tilnærming. Etter mange rekrutteringer innen frivillige organisasjoner ser vi at en viktig forutsetning for å bli en god leder er et brennende ønske om å være en støttende leder, ønske om å lære, utfordre seg selv, vise omsorg og engasjement for det viktige arbeide som skal utføres.

Hva er viktig i arbeidet med å rekrutterer til frivillige organisasjoner?

Frivillige organisasjoner har ofte tøffe rammebetingelser, hvor dugnadsinnsatsen kan være avgjørende for at aktiviteten i organisasjonen opprettholdes. Det betyr hard prioritering, med fokus på hva en vil oppnå og hvordan en kan få dette til innenfor rammene.  I jobben med å finne de rette kandidatene til frivillige organisasjoner er innsalget viktig. Det må være noe i stillingen og organisasjonen som fanger interessen og som gjør den spennende nok til å få de rette til å søke.

I denne sammenhengen handler innsalget like mye om å gi kandidaten muligheten til å synliggjøre sin kompetanse og kvalifikasjoner. På den andre siden må den potensielle arbeidsgiveren gjøre sitt ytterste for å presentere innholdet i stillingen og fremstå som en attraktiv arbeidsplass.

Det er viktig at søkeren får et helhetlig bilde av hva stillingen handler om og hva vedkommende går til.

Som ansatt i en frivillig organisasjon er det viktig å tenke på at mye av aktivitetene ofte legges til kveldstid og helger, når medlemmene er tilgjengelig. For ansatte innebærer dette både krav til deltakelse, men også en grad av fleksible arbeidsdager. Det er derfor viktig å tydeliggjøre dette allerede i utlysningsteksten, gjerne også synligjøre en vanlig arbeidsuke. Denne formen for forventningsavklaring er viktig for begge parter.

Frivillige verv og organisasjoner

Det er viktig å synliggjøre hva de frivillige organisasjonene står for, hvorfor de er opprettet og hvilke ønsker de har til sine medlemmer. Samtidig tar medlemmene med seg en stor grad av engasjement når de søker en stilling eller et verv, og dette er noe organisasjonene må være bevisste på. Dette gjelder kanskje spesielt rundt frivillige verv – hvorfor skal et medlem bruke fritiden sin på vegne av deg? Innen frivillige verv er valgkomiteen av særlig viktig betydning. Valgkomiteen skal finne deltakere som fortrinnsvis kan være med på å ivareta og utvikle organisasjonen videre.

Det er viktig å ha stor respekt for den verdifulle innsatsen de frivillige legger ned på vegne av samfunnet. Dette gjelder både når vi ansetter personer i frivillige organisasjoner, som skal jobbe med frivillige, men ellers også når vi skal rekruttere frivillige.

8 Punkter som er viktige for å lykkes; 

1 . Klare målsettinger og formål 

Sørg for at organisasjonens formål og målsettinger er klart definert og kommunisert tydelig. Dette vil hjelpe potensielle frivillige med å forstå hva de kan forvente å oppnå gjennom sitt engasjement.

2 .Gode rekrutteringsstrategier 

Bruk en kombinasjon av metoder for å nå ut til potensielle frivillige. Dette kan inkludere sosiale medier, nettverksbygging, samarbeid med utdanningsinstitusjoner eller bedrifter, og annonsering i relevante fora.

3 .Tydelig rollebeskrivelser og forventningsavklaring 

God beskrivelser av frivillige stillinger er avgjørende. Sørg for at forventningene til oppgavene, tidspunktene for tjeneste og eventuelle spesifikke krav er klart kommunisert.

4 .Utforming av meningsfylte oppgaver

Gi frivillige oppgaver som er meningsfulle og som er i tråd med deres interesser og ferdigheter. Dette kan øke engasjementet og opprettholde motivasjonen over tid.

5 .Effektiv opplæring og oppfølging 

Tilby grundig opplæring og nødvendig støtte til frivillige. Dette vil hjelpe dem med å utføre oppgavene på en effektiv måte og også føle seg trygge og støttet i rollene sine.

6 .Anerkjennelse

Vis takknemlighet og anerkjennelse overfor frivillige for deres innsats. Dette kan gjøres gjennom en rekke tiltak, for eksempel offentlig anerkjennelse eller markeringer.

7 .Åpen kommunikasjon og tilbakemeldinger  

Legg vekt på å opprettholde åpen kommunikasjon med frivillige. Oppfordre til tilbakemeldinger og hold regelmessige samtaler for å sikre at deres behov og bekymringer blir hørt og tatt på alvor.

8 .Mangfold og inkludering   

Legg vekt på å rekruttere frivillige fra forskjellige bakgrunner og samfunnslag. Dette kan bidra til å skape en mangfoldig og inkluderende organisasjonskultur.