Endringsledelse

Endringsledelse som plattform

Endring er en del av hverdagen for både organisasjoner og individer. Ledelse av endringer er komplekst og kommer i mange farger og fasetter, fra digital transformasjon til tjenesteutvikling og organisatoriske omstillingsprosesser. I Habberstad ser vi på endringsledelse som plattformen i alt vi gjør, fra strategiutvikling og prosjektgjennomføring til lederstøtte og motivasjon av medarbeidere.

Endringsledelse og strategi

En vellykket gjennomføring av endringsarbeid krever tydelig forankring og eierskap hos ledelsen.  For at du skal lykkes ser vi på sammenhengene mellom virksomhetens strategi, dens operative virke og organisasjonens kompetanse. Vi utforsker om organisasjonens strategi er linket til virksomhetens behov, og om aktiviteter og prosjekter understøtter implementeringen av behovene. Vi hjelper deg med å prioritere riktige aktiviteter i endringsarbeidet, og skisserer endringer i roller og ansvar som følge av endringene. Les om hvilke to typer endringer som skapes gjennom digital transformasjon 

God kommunikasjon er avgjørende

God kommunikasjon er avgjørende i endringsprosjekter. Vi bistår med å tydeliggjøre endringsbudskapet, kartlegge interne behov og ressurser, og mobilisere organisasjonens endringskultur. En tidlig kartlegging av interessenter og deres holdninger er viktig for planlegging og gjennomføring av målrettet endringskommunika

Å lede i endring er en sentral kompetanse 

Uforutsigbarhet kan skape utrygghet og endringsmotstand, og det er nærmeste leder som er viktigst for å skape trygghetog motivasjon i endringsprosesser. En kultur preget av nysgjerrighet og læring, med rom for å prøve og feile, har større sannsynlighet for å lykkes med endring. En innledende kulturanalyse kan avdekke kulturer og subkulturer i organisasjonen, og dermed hvilke tiltak som bør prioriteres for å lykkes med endring. Vi støtter og utvikler dine ledere til å være gode endringsledere.  Les mer om våre kurs om hvordan lykkes i lederrollen.

En strukturert endringsprosess 

I Habberstad benytter vi anerkjente metoder for endringsledelse når vi designer endringsprosesser steg for steg. Kombinasjonen av vår erfaring og sertifisert kompetanse innen gevinstrealisering og metodikk, gjør at endringstiltakene møter mindre motstand og skaper større positivt engasjement. Vi støtter oss også på forskning og empiri innen psykologi, sosiologi og motivasjonsteori for å sikre at endring blir varig og gir ønsket effekt.  

Skjermbilde 2023-09-24 kl. 19.25.28

Sertifiserte kompetanse

Vi er sertifiserte i PROSCI og PRINCE2 og benytter dette som prosjektmetodikk, i tillegg til prosjektveiviseren til Difi. Vår erfaring og sertifisert kompetanse innen metodikk og gevinstrealisering er nyttig for å skape smidige prosesser og engasjement.  

Styrke endringskompetanse hos ledere

Vi hjelper deg med lederutvikling og støtte til ledere som skal drive endringsprosessen internt. Vi bistår med å kartlegge organisasjonens modenhet for endring, samt analyse av interessenter, holdninger, arbeidsprosesser og kultur. Vi hjelper med å tydeliggjøre visjon for endringen og utvikle smarte mål som skaper motivasjon og engasjement i organisasjonen. 

Metoder og verktøy 

Vi benytter oss av en verktøykasse med forskningsbasert metodeverk og beste praksis som bidrar til tydeliggjøring av endringsbudskapet, og planverk for kartlegging og behov.  

Involvering og deltakelse

En fellesnevner i endringsarbeidet er nivået av involvering og deltakelse sammen med organisasjonens medarbeidere. Kraften som legges i å gjøre virksomheter endringsdyktige og endringsvillige er en viktig suksessfaktor! 

Snakk med våre rådgivere

Cathrine Wilhelmsen

Digital transformasjon, prosjekt- og endringsledelse

Kristen A. Tveter

Prosjektledelse, endringsledelse, informasjonssikkerhet

Karine Østtveit

Digital transformasjon, strategi og forretningsutvikling

Ingvild Hammerstad Elseth

Leder, Digitalisering og ledelse. Prosjektledelse, digital transformasjon, strategi og forretningsutvikling