Lederrekruttering

De beste lederne skaper de beste resultatene

Lederrekruttering og executive search er blant de mest kritiske oppgavene en organisasjon står overfor. Det er ofte forbundet mye risiko til ansettelse av toppledere, mellomledere og andre sentrale nøkkelpersoner. For å lykkes må du bruke tid, erfaring, innsikt, forståelse og tett dialog. 

Lederrekruttering passer for alle organisasjoner som ønsker profesjonelle og faglig begrunnede prosesser når nøkkelpersoner skal ansettes. Habberstads rådgivere er trygge partnere som hjelper deg med å ta gode valg, hele veien til den riktige kandidaten er på plass.

Alle våre konsulenter er DNV-sertifiserte og bruker anerkjente metoder i utvelgelsesprosessen.

Hans Petter og Jostein i dialog # 2

Hva innebærer en lederrekruttering?

1. Oppstartsmøte, analyse og innsikt

Vi legger stor vekt på å bli godt kjent med deg som oppdragsgiver og den aktuelle stillingen. Prosessen skal oppleves profesjonell, og vi tar i bruk et metodisk rammeverk for å finne den best egnede kandidaten.

Gjennom samtaler med deg og nøkkelpersonell i din organisasjon avklarer vi de viktigste arbeidsoppgavene og utfordringene knyttet til stillingen. Jobbanalysen munner ut i en tydelig kandidatprofil med evalueringskriterier for egenskaper og kvalifikasjoner. Profilen danner i sin tur grunnlaget for den systematiske skåringsprosedyren (scorecard) ved vurderingen av den enkelte kandidat opp mot stillingens krav. Prosessen gjøres i nært samarbeid med deg som oppdragsgiver, og godkjennes av deg. Godkjent profil blir vårt mandat og søkefilter for stillingen, utgangspunktet for annonsering, samt verktøyet for seleksjonen.

2. Annonsering og søk

Riktig søk sparer tid. Søk/Executive search utføres på oppdragsgivers vegne med stor diskresjon, respekt og forståelse av kontekst for den potensielle kandidatens premisser. Vår søksstrategi omfatter en oversikt over hvilke miljøer og organisasjoner det kan være relevant å finne aktuelle kandidater i, samt eventuelt hvilke miljøer og/eller kandidater vi ikke skal kontakte. Vi bruker gode søkeverktøy, som er effektive og gir høy treffsikkerhet.

Gjennom målrettet annonsering og gode utlysningstekster sørger vi for å vekke interesse hos potensielle kandidater. Samlet gir dette deg et bredt utvalg av godt kvalifiserte kandidater og et solid utgangspunkt for videre prosess.

Les mer om toppledersøk her.

3. Seleksjon, intervju og testing

En profesjonell søknadshåndtering er viktig for at den enkelte kandidat skal føle seg godt behandlet i en tilsettingsprosess. Det strukturerte, kompetansebaserte intervjuet er alltid et sentralt metodevalg i Habberstads prosess. Intervjumetoden kjennetegnes ved at spørsmålene direkte berører de kompetanser som er kritiske for stillingen. Utgangspunktet er kandidatprofilen, videre at alle kandidater får samme spørsmål og at vi benytter en systematisk skåringsprosedyre i evalueringen.

 

Testing gir mulighet til å evaluere kandidater på riktig og relevant grunnlag. Vi setter høye krav til kandidatene vi presenterer for deg og baserer oss på DNV-sertifiserte testverktøy. Alle kandidater som gjennomfører tester, får en personlig tilbakemelding.

4. Evaluering av oppdraget

Etter endt oppdrag tar Habberstad initiativ til et møte hvor gjensidig evaluering av prosessen står på agendaen. Dette for å identifisere eventuelle læringspunkter for begge parter.

5. Ansettelse og onboarding

For å sikre at ansettelse og introduksjonsperiode forløper trygt både for den utvalgte og deg som oppdragsgiver, gjennomfører vi en strukturert dialog tre og seks måneder etter oppstart.

Les mer om coaching og lederstøtte her.

6. Vurdering og innstilling

Basert på den samlede informasjonen fra alle seleksjonsmetodene vi ble enige om i starten av rekrutteringsprosessen, gir vi deg en systematisk vurdering og en tydelig anbefaling i form av en sluttrapport. De ulike finalekandidatene prioriteres opp mot kandidatprofilen.

Les mer om finaleintervju og sluttvurdering her.

Kvalitet i alle ledd

Habberstad sine rekrutteringsprosesser og metodiske tilnærming er foredlet gjennom mange års erfaring. Tilnærmingen bygger på evidensbaserte prosesser og metoder med fundament i DNVs sertifiseringsordning for rekrutteringspersonell. 

Bærebjelken og fellesnevneren for alle stegene i prosessen består av tre elementer: Kvalitet, kommunikasjon og kompetanseoverføring. Elementene er viktige hver for seg. Det mest avgjørende for suksess er likevel at disse elementene samspiller tvers igjennom hele prosessen mellom oppdragsgiver, rekrutteringsrådgiver og kandidater.   

Alle involverte skal sitte igjen med et profesjonelt inntrykk av din virksomhet, og vi sørger for å overføre innsikt og kompetanse vi har tilegnet oss i prosessen tilbake til din organisasjon.

Du kan lese mer om vår erfaring innen ulike sektorer her.

Habberstad bistod Diakonhjemmet sykehus med rekruttering av ny administerende direktør. Prosessen har vært effektiv og grundig. Rådgiverne kommer godt forberedt og bidrar med gode planer og god oppfølging underveis. Det har vært betryggende å ha en rådgiver fra Habberstad med i hele rekrutteringsprosessen.

Ingunn Moser, styreleder ved Diakonhjemmet sykehus

Mangfold og inkludering

Vårt hovedfokus er å støtte deg gjennom hele rekrutteringsprosessen, fra kartlegging og søk, til identifisering av kandidater og onboarding. Gjennom hele prosessen sikrer vi en god kandidatopplevelse og ivaretar deg som oppdragsgiver. Vi sørger for å ivareta likhetsprinsippet, unngå stereotypier og antakelser.

I tett dialog med deg er vi opptatt av å sikre god balanse, som gir like muligheter for alle. Vi ser på din sammensatte organisasjon og vil ivareta mangfold og inkludering i hele rekrutteringsprosessen. Vi ser på mangfold knyttet til kjønn, alder og bakgrunn, og er opptatt av å sikre et sterkt og variert team, som vil ivareta selskapet behov for fremtiden.

Snakk med våre rådgivere

Bjørg Alvestad

Leder- og styrerekruttering, forretning og organisasjonsstrategi

Ronny Nilsen

Lederrekruttering, coaching og lederutvikling

Hans Petter Karlsen

Lederrekruttering, coaching

Jan Egil Myhre

Lederrekruttering, sluttvurdering, styreevaluering