Veien mot miljøsertifisering

Styrk din bedrifts konkurransekraft med miljøsertifisering

Kunder etterspør miljøvennlige tjenester og produkter og svært mange bedrifter krever at leverandører tar utfordringene innen klima, miljø og bærekraft på alvor. En miljøsertifisering hjelper din bedrift til å fremme bærekraftig praksis og redusere miljøpåvirkningen. Dette er bra for samfunnet, fremtidige generasjoner og for din bedrifts konkurransekraft.  

Ønsker du en miljøsertifisering for din bedrift, er det viktig å få med hele organisasjonen på reisen. Ledelse og styre må vise sin tydelige støtte og ansatte må motiveres. Gjort på riktig måte kan en miljøsertifisering skape entusiasme og stolthet i bedriften, øke lojaliteten blant de ansatte og bidra til å få nye ressurser inn.

Miljø_lavoppløselig_15

Bærekraftig vekst og økt lønnsomhet for din bedrift

Den enkleste måten å dokumentere bærekraftsarbeidet på, er ved å ha et ledelsessystem som er sertifisert på ISO 14001 - miljøledelse. Sertifiseringen dekker imidlertid kun miljøsiden av bærekraft, mens Åpenhetsloven og eventuelle fremtidige EU-lover vil kreve at virksomhetens ledelsessystem også dekker sosiale forhold og etterlevelse (governance). Vi anbefaler derfor å etablere et helhetlig ledelsessystem for bærekraft, ikke bare miljø. 

Habberstad er selv ISO14001-sertifisert og våre bærekraftsrådgivere hjelper deg i arbeidet mot å oppnå sertifisering, samt etterleve gjeldende lover og krav. ISO 14001 er en internasjonalt anerkjent miljøsertifisering, og legger til rette for bærekraftig vekst og økt lønnsomhet for din bedrift. 

Slik oppnår du miljøsertifisering

Vi tilpasser bærekraftsreisen til din virksomhet. Kanskje er du godt i gang, men har ikke formalisert arbeidet i en vesentlighetsanalyse? Kanskje gjenstår det å konkretisere miljøaspektene eller å samle all informasjon i et ESG-regnskap?  Vi bistår deg på veien mot å bli en miljøsertifisert bedrift. 

Habberstad er selv ISO14001-sertifisert og våre bærekraftsrådgivere hjelper deg i arbeidet med å oppnå sertifisering, samt etterleve gjeldende lover og krav.

Jostein Kvinnesland, daglig leder i Habberstad

Last ned guiden "Veien mot miljøsertifisering":

ISO 14001 legger til rette for en bærekraftig og lønnsom vekst. Vi gir deg stegene du må ta for å bli miljøsertifisert.

Uansett hvor du befinner deg på reisen kan vi hjelpe deg med følgende:

Opplæring og motivasjon

Vi sikrer at ledelse og ansatte i din bedrift har god kjennskap til FNs bærekraftsmål, og fasiliterer en prosess der dere velger ut de mest relevante målene som skal gjelde for din bedrift.

Retningslinjer og miljøstrategi

Vi hjelper deg med å etablere gode retningslinjer og en solid miljøstrategi, som samsvarer med og støtter opp under bedriftens forretningsstrategi.

Identifisere bærekraftstiltak

Vi hjelper deg med å velge ut de mest relevante tiltakene for din bedrift, og tar dine ansatte med på reisen. Målet er at tiltakene samlet skal resultere i reduserte kostnader og bærekraftig vekst.

Etablere et ledelsessystem

Vi oppdaterer din bedrifts ledelsessystem med de miljø- og bærekraftsaspekter som kreves for ISO 14001-sertifisering og legger til rette for kontinuerlig forbedring, ved hjelp av årlige gjennomganger med ledelsen, risikovurderinger, revisjoner og avviksmeldinger.

Etablere rutiner for drift av systemene

Vi hjelper deg med å oppdatere bedriftens rutiner, for å sikre at miljø, sosiale forhold og etterlevelse (governance) blir en del av den ordinære driften.

Vesentlighetsanalyse

Sammen kartlegger vi bedriftens interessenter og dokumenterer hva som er viktigst å jobbe med innen miljø, sosiale forhold og etterlevelse (governance).

Identifisere bærekraftige samarbeidspartnere

Sammen kartlegger vi aktuelle samarbeidspartnere som kan understøtte din bedrifts samfunnsansvar. Vi anbefaler at bedriften gjør noe for andre, det gir ofte ekstra mening til bærekraftsarbeidet.

Etterlevelse av lover og krav

Vi hjelper deg med å avdekke hvilke lover som gjelder, hvordan de berører din bedrift og utarbeider en samsvarserklæring.

ESG-regnskap

Vi tilbyr ulike verktøy for systematisk registrering av ESG-informasjon, avhengig av din bedrifts  modenhet. Vi har enkle verktøy som kan fungere i en oppstartsfase og samarbeider med Position Green for en mer avansert ESG-apportering.

Snakk med våre rådgivere

Jostein Kvinnesland

Daglig leder, program og prosjektledelse

Rolf Haavik

Virksomhetsstyring, informasjonssikkerhet og miljøledelse

Vegard Østhagen

Informasjonssikkerhet, prosjektledelse, digital transformasjon