Informasjonssikkerhet, personvern og beredskap

Sertifiserte rådgivere

Habberstad har et dedikert team av erfarne og sertifiserte seniorrådgivere innen informasjonssikkerhet, personvern (GDPR) og beredskap. Med vår ekspertise og omfattende erfaring støtter vi organisasjoner med å etablere robuste styringssystem, gjennomføre risikovurderinger og utvikle strategiske planer for å møte dagens og fremtidens utfordringer innen sikkerhet og personvern.

Uansett størrelsen på din virksomhet eller kompleksiteten i dine behov, er vi klare til å levere skreddersydde løsninger som sikrer din suksess og trygghet i en stadig mer digitalisert verden. Våre rådgivere har sertifiseringer innen blant annet ISO 27001 Lead Auditor og Lead Implementer, CISA, GDPR og CISSP.

Dialog i lobbyen # 3

Sikkerhetsrådgivning 

Våre sertifiserte konsulenter kan tilby veiledning innen informasjonssikkerhet, personvern og beredskap. I enkelte tilfeller kan det være behov for mer teknisk ekspertise i prosjekter. Flere av våre rådgivere har kompetanse innen både tekniske og administrative områder, og kan derfor støtte i prosesser der en kombinasjon av disse ferdighetene er avgjørende. 

Våre tjenesteområder ;

Ledelsessystem/styringssystem for informasjonssikkerhet 

For offentlig virksomheter er det et lovkrav om å etablere et ledelsessystem/styringssystem for informasjonssikkerhet, basert på anerkjent standard, og flere lover og forskrifter peker til ISO27001. Private virksomheter har ikke de samme kravene, men det er mange gode grunner til å innføre et ledelsessystem for informasjonssikkerhet. Dette inkluderer økt tillit hos kunder og partnere, styrket omdømme, økt effektivitet og kostnadsbesparelse.

Habberstad har flere ISO27001-sertifiserte konsulenter som kan bidra innen utvikling, implementering og vedlikehold av slike systemer, samt gi veiledning om beste praksis, standarder og regelverk innen informasjonssikkerhet. Vi kan også gjennomføre revisjoner og evalueringer for å sikre at styringssystemet er optimalt tilpasset organisasjonens behov og oppfyller bransjestandarder.

Last ned vår guide - Veien mot ISO 27001-sertifisering

Governance og etterlevelse

Governance og etterlevelse er essensielle fordi de etablerer et rammeverk for ansvarlig og etisk virksomhetspraksis, som sikrer at din organisasjon følger gjeldende lover, regler og retningslinjer. Gjennom god governance og etterlevelse kan din organisasjoner minimere risiko, fremme tillit blant interessenter og opprettholde et rykte for integritet og pålitelighet.

Habberstads konsulenter kan bidra ved å evaluere og styrke organisasjonens styringsstrukturer og prosesser, identifisere eventuelle svakheter eller mangler i etterlevelsen av regelverk, og implementere effektive strategier og kontrollsystemer for å sikre at organisasjonen opererer i tråd med beste praksis og lovpålagte krav.

GDPR og personvern

GDPR og personvern er avgjørende for å beskytte enkeltpersoners rettigheter og integritet i den stadig mer digitaliserte verdenen vi lever i.

 Habberstad kan bidra med spesialisert veiledning innen GDPR, utvikling av retningslinjer og prosesser, samt opplæring og veiledning innen blant annet behandlingsprotokoll og DPIA som sikrer at organisasjonen overholder GDPR-kravene og ivaretar personvern på en effektiv måte.  Habberstad kan også bistå i rollen som personvernombud.  

Risikovurdering og styring

Risikovurdering og styring er viktig fordi de hjelper organisasjoner å med å identifisere og håndtere potensielle trusler og risikoer som kan påvirke din virksomhet og informasjonssikkerhet. Ved å utføre grundige risikovurderinger kan organisasjonen ta informerte beslutninger om implementering av tiltak for å minimere risiko og sikre kontinuitet i sine operasjoner.

Habberstad kan bidra med ekspertise og erfaring innen risikovurderingsmetodikk, veilede organisasjonen gjennom prosessen, identifisere og analysere trusler og sårbarheter, samt anbefale tiltak for å styrke informasjonssikkerheten og redusere risikoen på en effektiv måte.

Sikkerhetsrevisjoner

Sikkerhetsrevisjon er viktig fordi den gir en uavhengig gjennomgang og vurdering av organisasjonens sikkerhetspraksiser, prosesser og systemer for å identifisere eventuelle svakheter, mangler eller brudd på sikkerhetspolicyer og standarder. Ved å gjennomføre sikkerhetsrevisjoner regelmessig kan din organisasjon identifisere områder som krever forbedring og styrke sin totale sikkerhetskultur.

Våre  konsulenter kan bidra ved å tilby ekstern og objektiv ekspertise, gjennomføre grundige sikkerhetsrevisjoner i samsvar med beste praksis og industristandarder, og gi anbefalinger for å løse identifiserte sikkerhetsproblemer og forbedre organisasjonens sikkerhetsnivå.

Gap-analyse

En gapanalyse er en studie om en virksomhet oppfyller egne eller regulatoriske krav, og oppsummerer opp manglende- og anbefalte tiltak. En gapanalyse kan være et vil gi deg større innsikt i virksomhetens styrker, utviklingsområder og hjelpe deg med å ta målrettede skritt mot dine mål. Som ekstern aktør vil vi i Habberstad gi en nøytral og objektiv vurdering av virksomhetens situasjon, med spesialisert kompetanse innen bla. Informasjon- og digitalsikkerhet med råd om tiltak for at din virksomhet skal nå sine mål.

Beredskaps- og kontinuitetsplanlegging

For å sikre at din organisasjonen er forberedt på, og effektivt håndterer uventede hendelser eller kriser, er det helt nødvendig med beredskaps- og kontinuitetsplanlegging.

Gjennom grundig planlegging og øvelser kan deres organisasjonen minimere nedetid, redusere skadevirkninger og raskere gjenopprette normal drift etter en hendelse.

Habberstad kan tilby sin ekspertise innen beredskaps- og kontinuitetsplanlegging, gjennomføre risikovurderinger, utvikle tilpassede beredskaps- og kontinuitetsplaner og lede opplæring og øvelser for å sikre at organisasjonen er bedre rustet til å håndtere ulike typer nødssituasjoner.

Øvelser

Gjennom målrettede øvelser blir en virksomhet bedre rustet til å håndtere uønskede situasjoner eller kriser. Skrivebordsøvelser (table top) kan gi stor nytte gjennom å teste ut responsplaner, identifisere svakheter og forbedre beredskapsplanleggingen uten å risikere reell operasjonell skade.

Habberstad kan bidra ved å fasilitere øvelser, skape realistiske scenarioer basert på organisasjonens risikoer og behov, og hjelpe med å evaluere og implementere forbedringer basert på resultatene fra øvelsene. Vi anbefaler aktivt deltagelse og involvering fra øverste ledelse. Det vil gi størst sikkerhet for at din organisasjon er forberedt på, og effektivt kan håndtere uventede hendelser eller kriser.

Kurs om informasjonssikkerhet tilpasset din virksomhet 

Ønsker dere å styrke organisasjonens interne kompetanse innen informasjonssikkerhet og personvern? Våre kurs dekker grunnleggende innføring om informasjonssikkerhet, personvern og GDPR.  Vi tilpasser kurs etter deres behov slik at det blir praktisk og relevant for deres organisasjon, roller og ansvar.  

Grunnleggende kurs om informasjonssikkerhet

Ansvaret for informasjonssikkerhet i en organisasjon hviler vanligvis på flere aktører, men ledelsen, inkludert toppledelse og styret, har det overordnede ansvaret.

Som ansatt bør man ha en grunnleggende kunnskap om informasjonssikkerhet for å bl.a. kunne ta informerte beslutninger om ressursallokering og risikostyring, og for å kunne sikre organisasjonens data og omdømme mot stadig økende cybertrusler.

Kurset vil bla ta for seg:

  • Introduksjon til informasjonssikkerhet
  • Sårbarheter og trusler
  • Roller og ansvar
  • Sikkerhetspraksis og prosedyrer

Kurset legger opp til teori og caser/diskusjoner for å gi kursdeltakerne en forståelse av utfordringene og mulighetene som følger av å lede på disse områdene.

Kurs i personvern (GDPR)

De fleste organisasjoner har et personvernombud, men ansvaret for personvern og GDPR er et felles ansvar som krever samarbeid på tvers av ulike deler av organisasjonen. Som leder er det fornuftig å ha en grunnleggende kunnskap om personvern og GDPR for å sikre at organisasjonen overholder personvernlovgivningen, for å implementere effektive tiltak for å beskytte personopplysninger.

Grunnleggende om GDPR

  • De registrertes rettigheter
  • Roller og ansvar
  • Behandlingsprotokoll
  • Avvik

Vi vil tilpasse kurset slik at det er praktisk og relevant for deres rolle og ansvar.

 

Webinar on demand

Eksterne rekrutteringsprosjekt(1200 × 627 px)-6 

 En ISO 27001-sertifisering er det beste beviset på at din virksomhet tar informasjonssikkerhet på alvor. Men hva innebærer egentlig en sertifisering, og hvordan kan det bidra til å styrke din virksomhet? Det får du svar på i filmen nedenfor. 

Last ned guiden "veien mot ISO 27001" 

Ønsker dere komme i gang

gene dere må ta for å bli en ISO 27001 sertifisert bedrift. 

Snakk med våre fageksperter

Leiv Jostein Hovda Skaug

Informasjonssikkerhet og beredskap

Rolf Haavik

Virksomhetsstyring, informasjonssikkerhet og miljøledelse

Kjersti Nesheim

Informasjonssikkerhet, personvern og prosjektledelse

Vegard Østhagen

Informasjonssikkerhet, prosjektledelse, digital transformasjon