Styreevaluering

Har selskapets styre forutsetningene for å lykkes? 

Et styre skal bidra til at selskapet drives godt. Derfor trenger styret selv en gjennomgang fra tid til annen. Med en styreevaluering får du grunnlaget du trenger for å håndtere utfordringer, løfte styrets kompetanse og legge til rette for økt innsikt og samhandling.

Våre erfarne rådgivere vet hvordan dynamikken i et styre fungerer, og har god erfaring med å jobbe tett med toppledelsen og ulike styresammensetninger. Som en objektiv tredjepart bidrar vi til å tydeliggjøre utfordringer slik at du kan ta gode strategiske beslutninger. Ved å synliggjøre styrets arbeid skapes det tillit i hele organisasjonen, også blant aksjonærene. 

Habberstad_Møte6_web

Når og hvor ofte bør styret evalueres?  

Det finnes ingen fasit, men mange selskaper har god nytte av årlige revisjoner, for å sikre at styret kan jobbe effektivt og fokusert. For øvrig bør det foretas evalueringer i takt med at markedet endrer seg, eller at virksomheten justerer sin strategi og retning. Mange velger å gjøre en mer grundig evaluering ved etablering av et nytt selskap eller ved ny styresammensetning.

Habberstad klarte å sette fingeren på ting vi ikke så selv i samspillet mellom styret og meg som bestyrer.

Gaute Nøkleholm, almenningsbestyrer i Romedal og Stange almenninger

Hvordan skaper styreevalueringer verdi? 

Økt forståelse

En styreevaluering gir god innsikt i styremedlemmenes styrker, svakheter, utviklings- og kompetanseområder. I tillegg vil bedre kjennskap til rutiner og ansvarsområder kunne forbedre samhandlingen internt i styret.

Tettere samarbeid

Styrets arbeidsform påvirker samarbeidet med administrasjonen. Det er viktig å balansere kommunikasjon og kontroll uten å svekke ledelsens mulighet for å drive selskapet effektivt.

Bevisstgjøring av roller

Et godt sammensatt styre kan bidra til hurtigere omstillingsevne, bredere nettverk og innovasjon. Mangfold reduserer risikoen for gruppetenkning og hindrer at et fåtall av medlemmene dominerer møtene.

Se hvordan vi har bistått Romedal og Stange almenninger
med blant annet styreevaluering

Ønsker du å se resultatet av en styrevaluering?   Fyll ut skjemaet og vi sender deg en eksempelrapport – helt uforpliktende.

Snakk med våre rådgivere

Jan Egil Myhre

Lederrekruttering, sluttvurdering, styreevaluering

Hans Petter Karlsen

Lederrekruttering, coaching

Atle Strande

Lederrekruttering, coaching

Bjørg Alvestad

Leder- og styrerekruttering, forretning og organisasjonsstrategi