Skal du teste for kvalitet bør også testen holde høy kvalitet.

Tradisjonelt har teststrategier vært nedfelt i dokumenter med rikholdige kapitler. Faktisk har de rommet så mye informasjon at de ikke har blitt brukt etter endt godkjenning.

Hvorfor tester vi?

ISTQB definerer to hovedgrunner:

For å finne feil: Programvareblir utviklet av mennesker. Dermed vil det (nesten) alltid være feil i den. Testingen skal finne eventuelle feil før produktet blir brukt.

For å demonstrere kvalitet: Testing skal vise at kvalitetskrav er oppfylt. Dvs. at programvaren ”fungerer” og at egenskaper som svartider, kapasitet, brukbarhet, sikkerhet etc. er oppfylt i tilstrekkelig grad.

En god teststrategi er derimot:

  • Kortfattet, oversiktlig og tilgjengelig.
  • Forankret i prosjektet.
  • Relevant og levende.

La oss se på hvordan du skaper en god teststrategi i praksis:

1. Start med en enkel skisse

Visualisering er perfekt utgangspunkt for å etablere felles forståelse og videre diskusjon. En enkel skisse sørger for at alle områder blir belyst når dere starter strategiarbeidet. Testlederen kan på forhånd detaljere skissen, der prosjektrammene allerede er gitt.

2. Inviter til idédugnad

Med utgangspunkt i den enkle skissen inviterer du nøkkelpersoner til idédugnad. Prosjektleder og produkteier er selvskrevne deltakere, men det er også viktig å involvere folk med teknisk og forretningsmessig forståelse for leveransen.

Innledningsvis drodler dere rundt hvert hovedområde. Hva er aktuelt for prosjektet?
Enkelte elementer er gitt gjennom hvordan prosjektet er rigget. Er det gitt hvilke miljøer som er tilgjengelige? Benyttes DevOps?

Andre elementer må sjekkes for relevans og hvordan de skal tas inn som del av strategien. Noen områder må også sees i sammenheng, for eksempel hvis prosjektet har en migreringsaktivitet og dere må planlegge migreringstest:

  • Hvilket testmiljø skal benyttes?
  • Når skal testen(e) gjennomføres?
  • Hvem har ansvaret og hvem skal delta?
  • Hvordan rapportere feil?

Erfaringsvis skaper idédugnaden kreativt engasjement og aha-opplevelser. Ofte avdekker den også avklaringsbehov som går utover testen.

Les også: Testledelse i endring: Moderne utviklingsmetoder utfordrer testlederrollen

3. Definer et minimum av tester for å sikre leveransen

Det er avgjørende å være bevisst på prosjektets begrensninger og ta stilling til følgende:

Hvor bør testinnsatsen få sterkest fokus?
Har vi faktisk ressurser til de planlagte testaktivitetene?

Altfor ofte legger man overambisiøse testplaner. Ved forsinkelser eller slunken kasse, er det gjerne testing som blir nedprioritert. Derfor bør strategien definere et testminimum som sikrer at leveransen kan godkjennes.

Sørg for at dette minimumet rimer med prosjektets hovedplaner. Hva må testingen innebære for å sikre god kvalitet?

Ta dette videre til skissen fra idédugnaden og rydd opp. Gjør en vurdering av hvilke elementer som skal med i den endelige strategien. Som supplement til skissen oppretter du så tabeller og matriser, der hvert punkt kan forklares i detalj.

4. Kommuniser teststrategien til alle interessentene

Sørg for at teststrategien får en formell godkjenning i prosjektet og gjerne i styringsgruppen. Deretter må den kommuniseres til alle prosjektets deltakere og interessenter. Inviter til korte presentasjoner for ulike målgrupper, og legg vekt på det som er mest relevant for den gruppen det gjelder.

For utviklingsteam er testtyper og tidsplan viktig. Jobbes det smidig vil dette påvirke brukerhistoriene. Da må test-/ og akseptansekriterier inkluderes.

For testressurser er det interessant å vite når de forventes å bidra, både i utarbeidelse av testoppgaver og gjennomføring.

For andre interessenter må presentasjonen tilpasses etter skjønn.

Både teststrategiens skisse og eventuell tilleggsdokumentasjon bør være enkelt tilgjengelig på prosjektets felles samhandlingskanal.

5. Følg teststrategien gjennom hele prosjektfasen

En teststrategi skal skape:

  • Felles forståelse for hvordan kvaliteten skal sikres.
  • En visuell fremstilling som er enkel å kommunisere.
  • Et grunnlag for videre testplanlegging og gjennomføring.

Det blir altså som et veikart som alle involverte kan navigere etter. Derfor anbefaler jeg at dere skriver ut teststrategien og har den tilgjengelig hver dag. Det er lett å miste blikket på mål underveis, så kontroller jevnlig at dere er på rett kurs. 

Lykke til!