Digitalisere? Det er fullt mulig for ledere uten IT-bakgrunn å bidra på en meningsfull måte.

IT i virksomheten har vært ingeniørenes domene, men nå kan ledere med bakgrunn fra økonomi, administrasjon og ledelse gå inn på samme scene på et likeverdig grunnlag. Nøkkelen er å engasjere og kombinere to hittil separate fagdisipliner: tjenestedesign og virksomhetsarkitektur.

Tjenestedesign er undersøkelsen, virksomhetsarkitektur er behandlingen

Før vi ser på hva de to disiplinene kan gjøre i kombinasjon med hverandre, skal vi først se på hva de gjør hver for seg:

Hva gjør en tjenestedesigner? 

Tjenestedesign handler om at organisasjoner må sette brukeren i sentrum, fordi løsningene finnes i skjæringspunktet mellom IT, forretning og brukernes behov. Tjenestedesignere visualiserer innsikt, ideer og løsninger ved hjelp av illustrasjoner, som i sin tur danner gode beslutningsgrunnlag for ledere.

Hva gjør en virksomhetsarkitekt?

Virksomhetsarkitektur er en metodikk for å omsette virksomheters strategi til handling, og dreier seg om hvordan de best kan benytte teknologi i verdikjedene for å nå sine mål. Ved å bruke modeller av virksomheten, og visualisere forretningsmodeller og kjerneprosesser, kan ledere fokusere på digital transformasjon. Dette vil igjen legge til rette for tverrfaglig samarbeid og gode diskusjoner om hvordan teknologi kan understøtte virksomheten, og hvor i verdikjeden IT best kan anvendes.

Illustrasjon av visualisering av forretningsmodeller og kjerneprosesser.

En ny formel for organisasjonsutvikling

I min verden – organisasjonsutvikling og digitalisering – ser jeg at prosessen i store trekk er den samme fra gang til gang. Derfor prøver jeg meg på en generalisering:

Digitalisering er innovasjon, og innovasjon er tjenestedesign pluss virksomhetsarkitektur.

eller:

D = I = TD + VA

Digitalisering (D) av en virksomhet springer ut ifra et behov for å innovere (I).

For å beskrive behovet slik at det samsvarer med forretningsmålene, vil en tjenestedesigner (TD) gjøre en grundig utredning og deretter definere et mål. Virksomhetsarkitekten (VA) vil så tilpasse organisasjonen med henblikk på målet, blant annet ved å implementere relevant teknologi i de områdene der det gir ønsket effekt. 

Helt overordnet dreier denne prosessen seg om å designe organisasjonen slik at den samsvarer med det den forsøker å oppnå. Det er i prinsippet ingen forskjell mellom å designe et bygg, en applikasjon eller en organisasjon.

Som jeg nevnte innledningsvis, er ikke lenger digitale spørsmål forbeholdt IT-avdelingen. IT-tjenester gjennomsyrer alt en moderne bedrift foretar seg, og digitalisering er derfor strategi på toppledernivå.

ditd

Tjenestedesign og arkitektur – verktøy for ledere som ønsker å bygge fremtidens organisasjon

Det kanskje aller viktigste du får ut av å benytte kombinasjonen tjenestedesigner og virksomhetsarkitekt, er en endringsdyktig organisasjon. Det kommer godt med i en verden som stadig hiver nye betingelser i tannhjulene dine.