En styreevaluering er det første steget mot et moderne styre.

Alle virksomheter av en viss størrelse har et styre. Dreier det seg om aksjeselskaper, er det lovpålagt å ha en årlig styregjennomgangDet er ofte flere interessenter og aksjonærer i en virksomhet. For å sikre åpenhet, opprettholde effektivitet og riktig fokus er en regelmessig, gjerne årlig, gjennomgang av styret anbefalt. Ved å synliggjøre styrets arbeid skapes det tillit i hele organisasjonen også ovenfor aksjonærene.

Styrets viktigste oppgave er å være ansvarlig og beslutte strategisk retning for videre vekst, samt sikre at selskapet er rustet for utvikling. Oppgavene og ansvaret har med tiden blitt mer omfattende, det er derfor viktig å ha en gjennomgang for å belyse forbedringspunkter og påse at styret fungerer optimalt. Besitter styret riktig kompetanse og er rolleforståelsen tydelig?

 

Hvem har behov for styreevalueringer?  

Markedet endrer seg, noe som betyr at også styrets involvering og rolle endrer seg. Vi ser at styrets involvering for å sikre at selskapet strategi, følges er mer kompleks i dag enn tidligere. Derfor vil utbytte av en styreevaluering være nyttig for å belyse spørsmål som man gjerne ikke har tid eller kapasitet til å ta tak i.  

Statseide eller større, markedsledende virksomheter legger allerede betydelige ressurser i styret, de er svært bevisste, både på sin egen og styrets rolle som helhet.  Som rådgivere opplever vi at behovet for styreevaluering i SMB-segmentet er større. 

Erfaringer viser ofte at flere bedrifter har mer semiprofesjonelle styrer, hvor forståelsen for roller og styrets ansvar kan være uklart.

I tillegg er tilnærmingen ofte i overkant tradisjonell. Mange i denne kategorien har derfor mye å vinne på å bevisstgjøre og modernisere styrefunksjonen.

 

Mer strategisk involvert?  

Et vanlig ankepunkt fra rådgiverens perspektiv, er at styret er ubalansert og mangler nøkkelkompetanse. Styret var mer kontrollorientert før, nå er derimot styret blitt en mye viktigere del av det strategiske arbeidet, og styremedlemmene kan ha stor påvirkning. Som rådgiver går mye av jobben ut på å utfordre eierskapet på styrets sammensetning, bidra til økt rolleforståelse og sikre strategisk fokus.  Rett kompetanse i styret kan gi hele virksomheten et løft.

Et bilde som inneholder person, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Hvor ofte bør en styreevaluering gjøres? 

Verken styrer, eller omgivelsene er statiske, vi anbefaler derfor å gjøre en styreevaluering jevnlig, gjerne årlig eller hvert andre år. Spesielle utfordringer som generasjonsskifte eller styremedlemmer som trer av, kan også utløse behov for en ny evaluering. 

 

Hvordan gjennomføres en styreevaluering? 

Åpenhet, erfaring og dialog er viktige elementer i en styreevaluering. En styreevaluering inneholder følgende elementer:

  • 1:1Intervjuer  

  • Anonymisert rapport 

  • Et seminar der virksomheten synliggjør funnene 

  • Evaluering og anbefalte forbedringspunkter 

  • Implementering av skreddersydd tiltaksplan

 

Hvor mye tid må du sette av til en styreevaluering?  

Styreevalueringer krever ikke mye tid fra virksomheten. Det er viktig å se på en slik evaluering som investering i selskapet og for den enkelte styremedlem. Intervjuer, besvarelse av analyse og et planlagt seminar/heldagsmøte i fellesskap er det som kreves. Seminaret lar seg fint kombinere med allerede planlagte styre- eller strategisamlinger.

 

Hent ut styrets fulle potensial

Kjenner du deg igjen når du hører om retrospektive styrer? Mangler dere helt sentral kompetanse eller sliter dere med klarhet og rolleforståelse?   En erfaren rådgiver fra Habberstad kan hjelpe dere med å utvikle et styre som tjener virksomheten på en optimal måte.

Vi tar gjerne en uformell prat om deres utfordringer – og veien videre.  

 

Ta gjerne kontakt med oss i dag.