Behovet for strategisk retning på investeringene blir ikke borte med digitaliseringen. Kravet om rask respons og proaktive endringer blir bare større og terskelen for å ta i bruk nye løsninger er lavere enn før.

IT-avdelingene opplever selv endringer som utfordrer eksistensen av egne forretningsmodeller, det som ofte kalles disruptiv innovasjon. Tilbudet av skybaserte løsninger er fristende for forretningsenhetene.

Spørsmålet er hvordan virksomheten din skal forholde seg til stadig raskere endringer i samfunnet. Har du et klart målbilde på hvor du ønsker å være? Hva er dine største utfordringer og hvilke tiltak skal du iverksette for å nå dine mål?

Vår tilnærming

Habberstads tilnærming tilrettelegger for engasjement og motivasjon – noe som er helt avgjørende for en vellykket implementering. For å komme frem til våre anbefalinger, legger vi opp til en prosess med en rekke workshops for å sikre bred forankring og medvirkning. Det er avgjørende å benytte den kompetanse og innsikt som finnes i organisasjonen i dag, samt de analyser som eventuelt allerede er gjennomført.

Prosessen vil ende opp i anbefalinger med tiltak både på kort og lang sikt. Vi tar utgangspunkt i eksisterende dokumentasjon, og gjennomfører intervjuer som vil munne ut i anbefalinger. Anbefalingene skal være konkrete, underbygde og gjennomførbare. De må være basert på klare delmål som samlet støtter opp om overordnede mål. Dette betinger at berørte parter tar et klart eierskap til resultatet, samt er enige i de konklusjoner som er fremkommet.

Vår leveranse

Vårt arbeid dokumenteres og presenteres i form av:

  • Tilstandsvurdering av dagens situasjon, samt oppsummering av behov
  • Overordnede målsettinger for anvendelse av IKT, fastlegging av kritiske suksessfaktorer, konkrete strakstiltak og forbedringstiltak
  • Forslag til prosess for implementering av tiltak på kort og lang sikt
  • En-siders presentasjon av mål og prioriterte tiltak til bruk for forankring i ledelsen og hos de ansatte.


Vår strategiprosess