<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

IT porteføljestyring og Governance

 

Porteføljestyring

En viktig forutsetning for vellykket porteføljestyring er tydelige, etablerte og strukturerte prosesser og rutiner for kartlegging av behov og krav. Dette gir et godt grunnlag for å foreta riktige prioriteringer for igangsetting av nye, og allokering mellom eksisterende, prosjekter slik at man får maksimal nytte av dem.

Habberstads rådgivere utarbeider prosesser og rutiner for porteføljestyring som gir høy nytteverdi ut av prosjektporteføljen. Gjennom workshops og analyser bistår vi med å skape et rammeverk for styring,  oppfølging og rapportering av nøkkelprosjekter i organisasjonen. Sammen med kunden sørger vi for at alle involverte parter får nødvendig opplæring og innføring for å hente ut forventede gevinster på en god måte. 

 

Governance

Endringer er ofte gjennomgripende og påvirker mange interessenter i eller rundt virksomheten.

En velfungerende styringsmodell og balansert sammensetning av beslutningstakere, gjør at man er bedre rustet til å fatte kloke beslutninger. Det er viktig at alle berørte ledd i virksomheten, operasjonelt så vel som strategisk, involveres. Gevinster oppnås gjerne når endringen understøttes av digital transformasjon. Dette vil bidra til at gevinster operasjonaliseres, og dermed kommer til nytte for store deler av virksomheten. 

Habberstads rådgivere kan gi rask fremdrift når det skal etableres gode og effektive styringsmodeller tilpasset organisasjonens egenart. Med den daglige virksomheten under god kontroll, kan ledelsen identifisere forbedringstiltak, optimalisere rutiner og bedre samarbeidet internt i bedriften. Habberstad anbefaler en trinnvis tilnærming for å innføre en helhetlig modell for eier- og ledelsesstyring og virksomhetsstyring. Vår metode identifiserer en begrenset del av virksomheten, og setter søkelys på rutiner, gevinster og tiltak for et virksomhetsområde for deretter å knytte dette sammen på en helhetlig måte i virksomheten.

Habberstad har i mange år bistått kunder med utvikling og etablering av styringsmodeller og interne prosesser for ressurs-, risiko- og eierstyring med gode resultater. 

Snakk med vår fagekspert

098_portrett_2240

Harald Mæhle

Leder IT-rådgivning, tlf: +47 900 60 769