Folkehelseinstituttet har som samfunnsoppdrag å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til god folkehelse og gode helse- og omsorgstjenester. FHI er statens smitteverninstitutt og har en sentral rolle i den nasjonale og globale helseberedskapen.  

I sitt arbeid med å overvåke og forebygge smittsomme sykdommer, mottar instituttet smitteprøver knyttet til et trettitalls mikroorganismer som de analyserer i sine laboratorier. 

 Da covid-19-pandemien rammet, opplevde instituttet en enorm økning i antall prøver. Laboratorieprosessene ble utfordret under presset fra hundrevis av covid-prøver som ukentlig kom inn dørene. I tillegg var informasjonssuget fra helsevesen, myndigheter, presse og samfunnet for øvrig enormt.  

Med prøvemengden til FHI før pandemien hadde det vært lite fokus på å digitalisere laboratorie- og analyseprosessene. Instituttet hadde et moderne laboratoriestøttesystem (LIMS), men hadde ikke hatt behov for å bruke alle funksjoner. Nettverksarkitekturen tillot ikke kommunikasjon mellom LIMS og laboratorieinstrumentene, og prosesser var dermed basert på papir, manuelle inntastinger og utveksling av regneark per e-post. Dette ble svært ressurskrevende ved den høye belastningen under pandemien.

 

Gjorde FHI i stand til å selv fullføre digitaliseringsarbeidet  

Prosjektet leverte en digitalisert ende-til-ende prøveflyt for SARS-CoV-2-viruset og den første delen av en digitalisert prøveflyt for bakterier. Prosjektet la også til rette for digitalisering av resten av prøveflyten for bakterier og forberedte digitalisert prøveflyt for andre virus enn SARS-CoV-2. Habberstad stod også for nødvendig opplæring ved overføring av oppgavene med ledelse av digitaliseringsarbeidet til FHIs interne IT-koordinator.  Resultatet ble langt mer digitaliserte og harmoniserte laboratorie-, vurderings- og beslutningsprosesser på tvers av fagmiljøer. Løsningen utnyttet potensialet i FHI sitt LIMS, etablerte en sonedelt nettverksarkitektur og sørget for at instruksjoner og resultater ble kommunisert direkte mellom roboter, instrumenter og LIMS, sier L’Abée-Lund.  

Prosjektet strakte seg over 20 måneder med delleveranser underveis. Tidslinjen var i hovedsak styrt av premissene knyttet til EU-midlene som finansierte prosjektet. 

FHI fikk en skalerbar, effektiv, fungerende og operativ prosess for håndtering av SARS-CoV-2-prøver. I tillegg fikk de grunnlag for en tilsvarende prosess for håndtering av prøver knyttet til øvrige mikroorganismer instituttet overvåker. De vil kunne fullføre digitaliseringen innenfor rammene som er satt av finansieringen fra EU. Habberstad er klar til å bidra dersom det skulle oppstå uventet behov for ytterligere bistand.