<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Styreevaluering

– Har selskapets styre forutsetningene for å lykkes?

Jeg ønsker en styreevaluering

 

Styreevaluering_captions_v4

 

Styret skal bidra til at selskapet drives godt. Derfor trenger styret selv en gjennomgang fra tid til annen. En styreevaluering belyser forbedringspunkter. Den gir deg grunnlag for å håndtere utfordringer og å løfte styrets kompetanse. Vi bistår styrer som ønsker økt innsikt og samhandling. Som rådgivere med lang erfaring, vet vi hvordan dynamikken i et styre fungerer, og har god erfaring med å jobbe tett med toppledelsen og ulike styre sammensetninger.​ 

Når er det behov for  styreevaluering?

I takt med markedsendringer bør styrer evalueres og tilpasses virksomhetens løpende behov for overordnet støtte og korreksjoner. Ofte er det behov for pålitelig innsikt. Som en objektiv tredjepart bidrar vi til å tydeliggjøre  utfordringer slik at gode strategiske beslutninger kan tas.

Hvor ofte bør styret evalueres?

Det finnes ingen fasit for når styreevalueringer bør gjennomføres. De kan gjennomføres sporadisk ved bruk av sjekklister, eller med fastsatte intervaller. Mange gjør en mer grundig evaluering i forbindelse med oppstart av et selskap eller ved ny styresammensetning, strategi eller andre virksomhetskritiske endringer.​Hvordan skaper styreevalueringer verdi?
iStock-1133458531

Økt forståelse

God innsikt i hverandres styrker, svakheter, utviklings- og kompetanseområder, samt kjennskap til rutiner og ansvarsområder, er fundamentalt for god samhandling internt i styret.

iStock-1133458515 (1)-1

Bevisstgjøring av roller

Mangfold i styret kan bidra til hurtigere omstillingsevne, bredere nettverk og innovasjon. Et godt sammensatt styre reduserer risikoen for gruppetenkning, og hindrer at et fåtall av medlemmene dominerer møtene. 

iStock-1133458515 (1)

Styrker samarbeidet

Styrets arbeidsform påvirker samarbeidet med administrasjonen. En suksesskriterie er å balansere kommunikasjon og kontroll uten å svekke ledelsens mulighet for å drive selskapet effektivt.  

Typiske steg i styreevalueringsprosessen

 

 

  1. Innsikt i status og utfordringsbilde
  2. Utarbeidelse og evaluering
  3. Intervju – én-til-én-samtaler
  4. Resultat og analyse
  5. Rapport og forslag til tiltak

Har du flere spørsmål om styreevaluering?

Våre fageksperter hjelper deg

034_portrett_2018

Marit Mellem

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling
E-post: marit.mellem@habberstad.no
Telefon: +47 905 46 532

121_portrett_5063

Jan Egil Myhre

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling
E-post: jan.egil.myhre@habberstad.no
Telefon: +47 908 92 522