Divisjon Space and Surveillance (DSS) er en del av Kongsberg Defence & Aerospace, som leverer utstyr, løsninger og tjenester relatert til romfart og maritim overvåking. Prosjektet skulle levere en felles ERP-løsning for DSS, inklusive integrasjoner mot andre fagsystem og migrering av produksjonsdata fra to eksisterende installasjoner. Med andre ord ble to ERP-installasjoner slått sammen til en felles løsning.

Prosjektet hadde høy kompleksitet der to fagmiljø skulle dele felles ERP- løsning. Flere av integrasjonene måtte re-etableres og testes med tanke på felles bruk. Datamigreringen inneholdt data med samme formål, men fra to kilder. Dette krevde ekstra testing og verifikasjon.  

Prosess og løsning 

Oppdraget besto i å lede arbeidet med å implementere den nye ERP- løsningen, gjennomføre forberedelser til migrering av data, følge opp oppdatering og utvikling av integrasjoner, gjennomføre testing av løsning med tilhørende integrasjonspunkt og migrerte data, samt planlegge og lede gjennomføringen av produksjonsmigreringen. 

Prosjektet krevde ressurser fra ulike fagmiljø i DSS, leveranser fra flere team i IT-organisasjonen, bistand fra eksterne rådgivere for gjennomføring av datamigreringen, samt tidsriktige beslutninger på ledelsesnivå. Nøkkelen til å lykkes var å tilrettelegge for hyppig, dokumentert og tett dialog mellom ressurser fra DSS (forretning) og ressurser fra de ulike IT-teamene. Andre elementer i arbeidsmetodikk var; daglige statusmøter (stand-ups), egne møter for spesialtema hvor relevante ressurser fra IT og forretning jobbet sammen, samt forankring av beslutninger i både forretning og IT.  Workshops ble gjennomført med fysiske møter, og beslutninger ble dokumenter fortløpende.

Resulater 

  • Økt effektivitet. “Best practice” blir delt mellom alle programområder som leverer romfartsutstyr til satellitter og bæreraketter, i en og samme løsning.

  • Bedre utnyttelse av ressurser. Ulike programområder samarbeider uavhengig av geografisk plassering.

  • Styrket kompetanse på tvers av produktportefølje.

  • Økt datakvalitet.

  • Eliminering av manuelt arbeid; budsjettprosess, kostnadskontroll, KPIer på ulike nivå, generell rapportering, lagerstatus osv.