<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Politiets IKT-tjenester

Prosessorientering

Prosessorientering

Prosjekt for å etablere et helhetlig rammeverk for prosesser i PIT. Delprosjekt: etablering av prosesser for Anskaffelser, Leverandør- og kontraktsoppfølging samt Sourcingvurdering.

Prosessutviklingen foregår i fire faser: Beskrive, Klargjøre og forberede, Implementere samt Forvalte og kontinuerlig forbedre. I hver fase er det en rekke underliggende aktiviteter. Prosessutviklingen er prosjektorganisert, og PIT benytter Prince2 som gjennomgående prosjektmetodikk der det tas utgangspunkt i prosjektveiviseren fra Difi. For hver prosess etableres det en hensikt, med tilhørende KPI-er. Nedenfor eksemplifiseres dette ved hensikten for anskaffelsesprosessen. 

  • Etablere en standardisert og effektiv gjennomføring av IKT-relaterte anskaffelser
  • Sørge for etterlevelse av lover og regelverk på området
  • Sørge for at kontraktene er tilpasset sentrale interessenters behov
  • Sørge for å dekke behov for produkter og tjeneste
  • Utnytte mulighetsrommet i regelverket
  • Bidra til ryddighet, troverdighet, forutberegnelighet i markedet

Habberstads konsulent har vært sentral i utviklingen av to av prosessene; Anskaffelsesprosessen og prosess for Leverandør- og kontraktsoppfølging. Han har i tillegg vært bidragsyter i prosessen for Sourcingvurdering, der verdivurdering og risikovurdering inngår som viktige elementer.

Prosessutviklingsarbeidet har bestått av en rekke arbeidsmøter, der en har kartlagt eksisterende arbeidsprosesser, foretatt analyser, dokumentert fremtidig arbeidsmåte, etablert eierskap og prosessbevissthet, utarbeidet rollebeskrivelser, maler, sjekklister, måleindikatorer, identifisering av grensesnitt mot andre prosesser, deltakelse i prosesslederfora mv. Det er foretatt prosesstester, kvalitetssikring og utarbeidet innføringsplaner. 

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!